Empowerment through Education

In Amsterdam groeien veel ongedocumenteerde kinderen op onder minder gunstige omstandigheden dan gemiddeld. Veel van deze gezinnen hebben een kwetsbare sociaaleconomische status, in veel situaties is er sprake van armoede en/of schulden en ouders van deze kinderen spreken de Nederlandse taal niet goed of zijn daar onzeker over. Gezinnen zijn vaak talrijk en huizen klein. Er is een grote groep mensen die eenzaam is, moeite heeft zelfredzaam te zijn en/of kampt met de gezondheid. Ouders staan voor veel uitdagingen en niet altijd weten ze hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling of hoe zij betrokken kunnen zijn bij school.
Kinderen hebben moeite met taal en begrijpend lezen en vaak ook met rekenen, waardoor het voor velen lastig is om mee te komen op school en hun potentie waar te maken. Minder dan gemiddeld worden ze voorgelezen en lezen zij zelf; cultuur en uitstapjes zijn niet vanzelfsprekend, net als museumbezoek of muziekles. Ook voor sporten is geregeld geen financiële ruimte. Vaak speelt hun hele leven zich af in de eigen ongedocumenteerde Braziliaanse -bubbel waarin zij opgroeien en waardoor hun wereldbeeld klein en beperkt is. Veel kinderen en jongeren laten zien dat zij het lastig vinden om zich te concentreren, zijn soms onzeker over zichzelf of school, en weten niet goed hoe zij hun schoolwerk eigenlijk aan moeten pakken. Eenmaal op achterstand gezet is de inhaalrace extra zwaar en is het voor deze jongeren niet vanzelfsprekend dat zij zich positief ontwikkelen en opgroeien tot zelfredzame, participerende burgers.
Met de Weekendschool Giving Back Projects - Empowerment Through Education geven wij deze jongeren de schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden mee waarmee zij hun achterstanden kunnen inhalen en kunnen groeien naar een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn. We bieden een samenhangend aanbod van studiebegeleiding, sociale betrokkenheid, ouderbetrokkenheid, maatschappelijke oriëntatie en zelfredzaamheid, beweging en gezond leven. Wij verbinden de werelden van kinderen en slaan een brug tussen de wereld van school, thuis en straat.

Het programma van deze Weekendschool is opgebouwd uit verschillende onderdelen; Train your Brain (studie & huiswerkbegeleiding en taalontwikkeling) gegeven door Stichting Kennis en Sociale Cohesie (SKC Leren) & BrainBoost, Dare to Dream (met aandacht voor maatschappij, persoonlijke ontwikkeling en beroepsoriëntatie) Empowerment training gegeven door veel verschillende rolmodellen o.a. Don Ceder, Joel Voordewind en mijzelf, Be Active (ontdekken van sportieve en creatieve activiteiten) in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur en Go Out! (educatieve of sportieve excursies) o.a. zomerkampen.Met ons programma Empowerment Through Education (ETE) voor jongeren verbeteren we hun condities voor leren (studievaardigheden, motivatie en studiehouding), en creëren we zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. We verbreden en verdiepen hun maatschappelijke en culturele horizon met gastlessen, excursies en thema-activiteiten. Een gezonde leefstijl is een integraal onderdeel van ons talentprogramma. En we hebben aandacht voor het verbeteren van (de ondersteuning vanuit) de thuissituatie: we betrekken ouders bij het programma en de schoolcarrière van hun kind.
Dit doen we niet alleen. We verbinden ons aan gevarieerde en inhoudelijk sterke partners. In de wijk en buurt werken we samen met andere collega-organisaties en zorg- en welzijnsinstanties. Met scholen vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Met bedrijven en organisaties gaan we langdurige samenwerkingen aan, waarbij zij met expertise en knowhow ons programma inhoudelijk versterken en verbreden (bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen of financiële weerbaarheid). En we kunnen rekenen op de vrijwillige inzet van vele gastsprekers, die deelnemers inspireren na te denken over hun toekomst en idealen, en de manier waarop je die kan bereiken.
Ook in het schooljaar 2023-2024 willen we deze jongeren de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het project Giving Back Project – Empowerment Through Education. Doelstelling is om 100 jongeren te begeleiden zodat zij de kans krijgen zich te ontwikkelen tot zelfredzame en zelfbewuste burgers die een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. En zo werken we samen aan een samenleving waarin alle kinderen een gelijke kans hebben op een succesvolle toekomst die past bij hun wensen en capaciteiten.
“Mijn ultieme droom is om onze jongeren een veilige en vruchtbare basis te bieden om volwaardig mee te doen in de maatschappij.” We willen dat de kinderen het maximale uit zichzelf weten te halen.