Kerngroep

De kerngroep van Rondom de Klas wordt gevormd door de projectleiders van de verschillende projecten en de coördinator van de Stichting. De kerngroep komt een keer per maand bijeen. Ook de leden van het steuncomité kunnen gevraagd en ongevraagd actief betrokken zijn bij de kerngroep. De kerngroep initieert, stemt af en evalueert de verschillende projecten en activiteiten van Rondom de Klas. Zij rapporteert per kwartaal aan het bestuur voorafgaand aan de bestuursvergadering doormiddel van het 'Stand van zaken verslag’ opgesteld door de coördinator. 

De coördinator faciliteert de kerngroep. Is secretaris van de kerngroep en eerste aanspreekpunt en coach van de projectbegeleiders. De focus van de coördinator ligt op het sturen op de gewenste kwaliteit van de activiteiten van Rondom de Klas. Vanuit die focus zorgt de coördinator voor het tijdig signaleren van noodzakelijke acties, het beleggen van die acties en de sturing op de uitvoering daarvan. De coördinator stelt elk kwartaal een stand van zaken rapportage aan het bestuur op.

De kerngroep bestaat uit: