Bestuur

Stichting Rondom de Klas wordt gekenmerkt door een divers en collegiaal bestuur. Wij bieden de kans om maatschappelijke impact te maken. Bij Rondom de Klas doe je zinvol bestuurswerk met veel voldoening. Het onbezoldigde bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen. De zittingstermijn van een bestuurslid is in principe drie jaar en mag eenmaal verlengd worden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bepaalt het beleid na samenspraak met de kerngroep en de steungroep. Het beleid krijgt vorm in een meerjarenplan en jaarplannen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de grotere fondsenwerving voor de gewenste projecten. Overige bestuurstaken bevinden zich op het terrein van verantwoording van het gevoerde beleid richting externe partijen als scholen, subsidiënten en private fondsen. Voorts zijn er taken op het gebied van informatieverstrekking, het uitbreiden van relevante netwerken, lobby en belangenbehartiging naar overheden en het onderhouden van relaties met bestaande en nieuwe fondsen. Daarnaast organiseert het bestuur tweemaal per jaar (inhoudelijke) bijeenkomsten voor alle betrokkenen van Rondom de Klas.

Het bestuur van Stichting Rondom de Klas bestaat uit: