Vrijwilligersbeleid

Inleiding

Het doel van dit document is duidelijkheid te verschaffen over wat de stichting en de vrijwilligers die voor de stichting werken van elkaar kunnen verwachten. Het document kan tevens van belang zijn voor de verantwoording naar de financiers en het behoud van de ANBI status.

De hoofdstukindeling is gebaseerd op Stappen naar vrijwilligersbeleid van Arcon [1]. In deze versie van het document zijn alleen de hoofdstukken Bezinnen en Belonen ingevuld. De overige hoofdstukken zullen naar behoefte in volgende versies worden ingevuld.

Binnenhalen van vrijwilligers

Vrijwilligers worden op diverse manieren geworven, veelal middels persoonlijke contacten. Van een vrijwilliger die belast is met de zorg voor minderjarigen wordt een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) geëist. Heb je zelf interese vrijwilliger te worden bij deze mooie organisatie? Neem dan contact op via de contact pagina.

Begeleiden van vrijwilligers

Voor het begeleiden van de vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de expertise van de Vrijwilligers Academie. Dit gebeurt door persoonlijke gesprekken en workshops.

Belonen van vrijwilligers

De stichting is zich ervan bewust dat de motivatie van een vrijwilliger voor een deel afhankelijk is van de waardering die hij/zij krijgt voor zijn/haar inspanning en handelt daarnaar naar beste vermogen. Dit document concentreert zich uitsluitend op de financiële beloning.

Algemene regels

  • Reiskosten (inclusief parkeerkosten) binnen Amsterdam worden niet vergoed. Overige reiskosten alleen in overleg.
  • Kosten gemaakt voor de stichting (b.v. lesmateriaal, papier, kopieën, eten en drinken voor de kinderen, etc.) worden vergoed na overlegging van een betalingsbewijs.
  • De bestuursleden, de leden van het Comité van Aanbeveling  en de leden van het steuncomité  ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
  • Vrijwilligers die zich verplichten gedurende een bepaalde periode een bepaalde taak te verrichten voor de stichting komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 180,- per maand en € 1800,- per jaar (het fiscale maximum in 2022). Als de vrijwilliger daar gebruik van wil maken en het bestuur gaat daarmee akkoord wordt dit vastgelegd in een doorlopend contract met een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand waarin de taak en het maandbedrag worden vermeld.

Alle aan deze vrijwiliigers betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.